Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogalapokmány
Javaslat a párt alapszabályára (Jog és lehetőség - 7.)
2008-10-12 10:00Tudományos Demokrácia Pártja - a Magyar Szociálliberális Fórum

Alapszabály - javaslat

 

1.§ A párt meghatározása

1. Jelen dokumentum a Tudományos Demokrácia Pártja (rövidítve TDP) szervezeti felépítését és működését határozza meg.

2. A TDP politikai párt, jogi személy, amely a pártokra és a jogi személyekre vonatkozó hatályos törvényeket és jelen Alapszabályt betartva működik. Döntéshozatali mechanizmusa a képviseleti demokrácia szabályainak megfelelő.

3. A TDP tagja lehet bárki, aki a választójog szerint választásra jogosult, amennyiben az Alapszabály elveit elfogadja és nem tagja más magyarországi pártnak. A pártba belépők támogató tagokként jegyzendők be, rendes tagokká csak a Közgyűlés egyszerű többségének döntése alapján válhatnak. Rendes tagságit a Közgyűlés kétharmados többséggel vonhat vissza.

4. Személyügyi kérdésekben a Közgyűlés a párt legmagasabb döntéshozó szerve. Évente titkos szavazással megválasztja az Ügyvivő Testület tagjait - kivéve a párt elnökségét. A Közgyűlésen szavazati joga csak a rendes tagoknak van. Az Ügyvivő Testületbe minden rendes tag jelölhető, de az Ügyvivő Testületnek legföljebb ötvenhat tagja lehet.

5. Az Ügyvivő Testület a párt döntés-előkészítő és végrehajtó szerve. Saját tagjai közül titkos szavazással megválasztja a hét fős Elnökséget, annyi megkötéssel, hogy évente csak egy elnökségi tag személye változtatható meg.

6. Politikai kérdésekben az elnökség a TDP legmagasabb döntéshozó szerve. Saját tagjai közül titkos szavazással megválasztja az Elnököt.

7. Az Elnök személyesíti meg a pártot, de csakis az Elnökség által hozott testületi döntéseknek megfelelően. Az Elnök egyetlen különleges joga, hogy szavazategyenlőség esetén az Elnökségben az ő szava dönt.

 

2.§ Alapelvek

1. A TDP politikája nem alapulhat semmiféle dogmán vagy előítéleten. Tiszteletben tartja az emberi és közösségi jogokat egyaránt, politikájában mind a liberális, mind pedig a szociális szempontokat érvényesíti, aszerint, hogy az adott területen az egyéni szabadság vagy a közösség megerősítése segíti a békés fennmaradást.

2. A társadalmi folyamatokat tudományos racionalitással közelíti meg, de elfogadja, hogy a társadalomban irracionális vagy érzelmileg fűtött politizálásnak is helye van. Nem törekszik az irracionális politikai stílusok egyikének a megszüntetésére sem, de elvi közösséget nem vállal velük.

3. A politikai élet tisztaságát elsősorban azzal kívánja biztosítani, hogy a megértésen és a megértetésen alapuló kommunikációt képvisel az érzelmekre ható politizálás és háttéralkuk szövevénye helyett.

4. Kinyilvánítja, hogy a hosszú távú stabilitás csakis a jelen állapotának mélyreható megismerése után lehetséges. A nehézségeket és fájó döntéseket őszintén előre jelezve, olyan lépésekre törekszik, ami ugyan nem hozhat mindenkinek egyformán kedvező változást, de a változtatás lehetősége és a fenntartható fejlődés garanciái megvalósulnak.

5. Elismeri a társadalmi tudat létezését, politikájával segíteni kívánja, hogy a múltbeli sérelmeket, fájó sebeket a magyar kultúrkör minden tagja feldolgozhassa, erre a tisztességes tájékoztatásban és a tudás kölcsönösen nyílt megosztásában látja a garanciát.

6. Belső kommunikációját is a társadalmi nyilvánosság előtt folytatja, minden információt a publikum elé tár, de a döntések előkészítéséről szóló információkat késleltetve, hogy a publikum nyomása helyett a döntésre jogosult nyugalomban, lelkiismeretességétől hajtva tudja meghozni a döntést.

7. A TDP testületi döntéseinek eredményeképpen megvalósuló változások visszafordíthatósága alapkövetelmény. A visszafordíthatóság biztosítékait a döntésnek tartalmazni kell.

 

 3.§ A tagok jogai és kötelessége

1. A TDP összes tagjának joga van véleményt nyilvánítani, megszólalni a párt által létrehozott kommunikációs térben, amennyiben nem sérti az alapszabályban megfogalmazott alapelveket. Minden tagnak kötelessége tagdíjat fizetni, amely a kommunikációs tér fenntartását fedezi. Minden tag jogosult egy hiteles elektronikus aláírásra, ami biztosítja a publikus kulccsal védett, hitelesített, de anonim megjelenést.

2. Az elektronikus aláírások csakis a párton belüli életben használhatók fel

3. A tagsági élet lényegében egy nyílt fórum, amelyen politikai vita zajlik a párt által követendő politikai lépésekről. A viták menetét a párt Ügyvivő Testülete moderálja, rendszerezi és emeli ki a párt programjában felhasználható elemeket. Emellett minden párttagnak egyéni felelősséget kell vállalni az általa publikált gondolatokért szerzői jogi szempontból is.

4. A támogató tagoknak joguk van publikálni véleményüket a párt kommunikációs rendszerében, de a Közgyűlésen nem szavazhatnak.

5. A támogató tagok pályázhatnak a rendes tagságra, a pályázatokat a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel bírálja el.

6. A rendes tagságra a politikai vélemény kifejtésével, illetve a saját álláspont ellenérvekkel szembeni megvédésével lehet pályázni. A közösség által elfogadható színvonalú dokumentumok jelentik a belépőt a rendes tagsághoz. Nem a vitában való eredményesség, hanem a stílus és a tartalom színvonala a döntő szempont.

7. A rendes tagok a támogató tagok jogaival rendelkeznek, továbbá jelölhetnek tagot és jelölhetőek az Ügyvivő Testületbe.

 

4.§ Közgyűlés

 1. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés összehívására az Elnökség jogosult, vagy a rendes tagok bármely csoportja, ha a csoport létszáma nagyobb, mint az Ügyvivő Testület létszámának kétszerese.

2. A Közgyűlés összehívása a Közgyűlés tervezett időpontjának és a napirendi pontoknak a publikálását jelenti. A Közgyűlés összehívása és megtartásának tervezett időpontja között legalább 14 napnak kell eltelni.

3. A Közgyűlés napirendi pontjait az összehívásra jogosultak bármelyike kiegészítheti, de a Közgyűlés előtti hét napon belül már a napirend nem módosítható. Új napirendi pontot a Közgyűlésen csak abban az esetben lehet felvenni, ha rendes tagság fele (nem a jelenlévőké) ezt támogatja.

4. A Közgyűlésen való részvételhez nem szükséges a személyes jelenlét, ha a valós idejű hiteles és titkos informatikai kapcsolat biztosított. Minden egyéb esetben a személyes jelenlét kötelező.

5. A Közgyűlés bármely döntése akkor érvényes, ha a rendes tagok legalább fele részt vesz az adott kérdés eldöntésében.

6. A Közgyűlés csak akkor változtathatja meg az alapszabály bármely pontját, amennyiben a rendes tagok háromnegyede (nem a jelenlévőké) a változtatások elfogadására szavaz.

7. A Közgyűlés mondhatja ki a párt megszűnését, amennyiben a rendes tagok háromnegyede (nem a jelenlévőké) a megszűnésre szavaz.

 

5.§ Ügyvivő Testület

1 1. Az Ügyvivő Testület feldolgozza és javaslatként beilleszti a párt politikai gyakorlatába a tagságtól érkező javaslatokat. A rendes tagok javaslatait érdemben meg kell válaszolnia.

2. Az Ügyvivő Testület elkészíti és döntésre kész állapotban tartja Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) újabb változatait. Az SzMSz határozza meg az Ügyvivő Testület tagjainak feladatkörét részletekre bontva, valamint a feladatkörökhöz tartozó dokumentációs kötelezettségeket.

3. Az Ügyvivő Testület elkészíti és javaslatkész állapotban tartja az Alapszabály lehetséges újabb változatát.

4. Az Ügyvivő Testület előkészíti a párt program- és költségvetési tervezetét, előkészíti a párt állásfoglalásait.

5. Az Ügyvivő Testület köteles az Elnökség testületi döntéseinek megfelelően végezni a munkáját.

6. Az Ügyvivő Testületnek joga van évente egyszer leváltani az Elnökség valamelyik tagját az Elnöknek megválasztott tag kivételével. A leváltás titkos szavazással történik.

7. Az Ügyvivő Testületnek kötelessége biztosítani, hogy az Elnökség folyamatosan hét főből álljon. Új elnökségi tag megválasztása titkos szavazással történik előzetes jelölés nélkül.

 

6.§ Elnökség

1. Az Elnökség minden döntése zárt ülésen történik. Csakis azok a döntések érvényesek, amit az Elnökség tagjainak egyszerű többsége támogat. A döntési folyamatról részletes nyilvántartást kell vezetni és a nyilvánosságra hozatalig tilos megsemmisíteni, de azt a nyilvántartást akkor és csakis akkor kell publikálni, ha abba az elnökség többsége beleegyezik. Az összes dokumentációt nyilvánosságra kell hozni, ha a párt feloszlik.

2. Az Elnökség minden tagja rendelkezik a döntési folyamatok adatbázisának egy-egy másolata fölött, amennyiben egy Elnökségi tagot leváltanak, lemond vagy elhalálozik, akkor az általa birtokolt adatbázist az Elnök veszi át ideiglenesen.

3. Amennyiben az Elnökség összetétele megváltozik, akkor haladéktalanul új Elnököt kell választani titkos szavazással.

4. Az Elnökség véglegesíti SzMSz tartalmát. Az új SzMSz akkor lép hatályba, amikor az Elnökség a döntését kihirdeti. Az SzMSz által nem szabályozott feladatokkal párton kívüli szakembereket kell megbízni.

5. Az Elnökség tehet javaslatot a Közgyűlés felé az Alapszabály megváltoztatására. Az Elnök egyben a Közgyűlés levezető elnöke is addig, amíg a Közgyűlés egyszerű többséggel új levetető elnököt nem választ.

6. Az Elnökség véglegesíti a párt programját és költségvetését. Politikai állásfoglalásokat hoz nyilvánosságra.

7. Az Elnökség az Alapszabállyal és a SzMSz tartalmával összhangban részfeladatokra bontja a párttal szemben támasztott követelményeket, koordinálja és felügyeli az Ügyvivő Testület munkáját.


7.§ Tagszervezetek

1. A TDP tagjai Tagszervezetbe tömörülhetnek, amely tagszervezet az Alapszabály megelőző pontjainak megfelelően a párt szervezetéhez hasonlóan épül fel és működik.

2. A Tagszervezet speciális célja, hogy javítsa az önkormányzati választásokon, valamint a társadalom különféle rétegeiben a TDP ismertségét, elfogadottságát

3. A Tagszervezet létezésének feltétele, hogy legalább 56 rendes tagja legyen.

4. A Tagszervezet nevében a TDP rövidítés után a szervezet helyére vagy társadalmi rétegre utaló megnevezés, majd a Tagszervezete szó szerepel

5. A Tagszervezet önálló jogi személy, de működése nem lehet ellentétes a TDP Elnöksége által hozott határozatokkal. Aki egy Tagszervezet Ügyvivő Testületének tagja, az nem lehet másik Ügyvivő Testületben is tag.

6. A Tagszervezet rendes tagjai a párt Közgyűlésén önálló szavazati joggal nem rendelkeznek, őket a Tagszervezet Elnöke képviseli. A Tagszervezet Elnöke a párt közgyűlésén az adott Tagszervezethez tartozó rendes tagok számával megegyező szavazati erőt képvisel.

7. A párt megszűnésekor az összes Tagszervezet is megszűnik.