Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blognegyedik mondat
A képviseleti demokráciát tartsa a fejlődés zálogának, ossza meg a tudást, utasítson el minden populista befolyásolást!
2008-04-26 12:20

A TDP politikai helyét a párt szervezéséről szóló szövegem végén próbáltam meghatározni. A meghatározás negyedik mondatát részletezem az alábbiakban.

A politikai élet egyik dimenziója a populista-elitista vonal. Ezt a vonalat a politikai előjogok szerinti rendszerek megnevezései (anarchia, demokrácia, oligarchia autokrácia) is meghatározhatják, de az osztályozást leszűkítve a demokrácián belüli szakaszra a közvetlen népuralom, a képviseleti demokrácia végletei között vizsgálódunk. A képviseleti demokrácia esetén is megjelenik egy időleges hatalmú elit, amelynek legitimitását a választás adja.

A populista gondolkodás elutasít minden elit legitimitást, emiatt a közvetlen demokráciát tartja megoldásnak, de a tudásmegosztás jelenlegi fejletlensége az elitista gondolkodás érveit erősíti, ezért a közvetett demokrácia stabilabb. A stabilitást úgy értem, hogy miközben bármiféle rendszer megvalósíthatja az emberi boldogulást, és békét, addig a társadalom valós állapota miatt az elméletileg legjobb rendszer is "korcs" rémálommá válhat a valóságban. Ezt Arisztotelész is megfogalmazza Politika című művében:

[..] azt a monarchiát, amely a közérdekre tekintettel van, királyságnak, azt a kormányzatot, amely keveseknek, de egynél többnek adja a hatalmat, arisztokráciának nevezzük [..]; végre mikor a nép gyakorolja az államhatalmat a közjó érdekében, azt valamennyi alkotmány közös nevével politeiának nevezzük. [...] Az említett alkotmányok korcs alakjai pedig: a királyságé a türannisz (zsarnokság), az arisztokráciáé az oligarchia, és a politeiáé a demokrácia. A türannisz olyan monarchia, mely csak az egyeduralkodó érdekéért van, míg az oligarchia a vagyonosok, a demokrácia pedig a vagyontalanok érdekéért: a közösség érdekéhez egyikük sem igazodik.

Vitatkoztunk már a populizmusról (a TDP Akadémián) salabakkerrel, aki nagyon szeretne már egy populista pártot találni. Elméletben még sikerülhet is neki, de a gyakorlatban a populista kijelentések mindig hamisan csengenek. Egyrészt a teljesíthetetlen, vagy a jövő terhére teljesített ígéreteket nehéz megkülönböztetni a megalapozottaktól, másrészt a politikai kijelentések a népakaratot átváltoztatják, tehát a kijelentő (hermenauta) elit is irányít, csak áttételesen, a társadalom gyengéit megragadó oligarcha módjára. Véleményem szerint ezt teszi a Fidesz, a népakarat populista stílusú befolyásolásával.

De rosszindulat nélkül is problémás az információkezelésre való érettség és a közös nyelv hiánya. A társadalom tagjainak nagy része képtelen átfogó problémák megoldására, a megoldásra képesek pedig nem találják, vagy önző okok miatt nem is keresik a közös nyelvet. Az emberiség (mint értelem) magas szintre jutott ugyan a valóság megértésében, de az ész csak kevesek lehetősége és privilégiuma. Ugyanolyan viszonyban van a tanulás a tudással, mint a munka a vagyonnal, a tőkével. A tanulás erőfeszítést igényel, aminek eredményeként a tudás egyénileg vagy csoportszinten gyarapszik. A felhalmozott tudástőke birtokában kevesebb erőfeszítéssel érhető el bármely kitűzött cél, a kialakult elit a tudástőke segítségével könnyebben jut a javakhoz, így a tudás birtoklását ugyanúgy fölhasználja a hatalom megtartására, mint a tőkés a vagyonát.

A TDP ezért tudásmegosztásra törekszik, mind a hatalom birtokosai, mind a hatalom megszerzésére törekvők, mind pedig a választók tömege között. A párt nem egy kisebb érdekcsoport hatalomhoz jutásán munkálkodik, hanem a társadalom feszítő kérdéseire keresi a megoldást. Nem befolyásolhatja egy válasz érvényességét a válaszadó személye, legyen az a hatalom ellenzéke vagy egy civil csoportosulás, a legfontosabb szempont az érvek logikája és ereje. Csakis úgy közelíthető meg a populista álom, a közvetlen demokrácia, ha az elit megosztja a tudását a széles tömegek között, megtalálja a nyelvet a diskurzushoz, nem pedig totális hatalomra tör társadalompszichológia eszköztárát fölhasználó propagandával.