Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogötödik mondat
A tekintélyre alapozott vezetést csak kis csoportközösségekben fogadja el, társadalmi szintű hatalmat csak érthető, nyilvános alapelvek alapján gyakoroljon!
2008-04-28 10:00

A TDP politikai helyét a párt szervezéséről szóló szövegem végén próbáltam meghatározni. A meghatározás ötödik mondatát részletezem az alábbiakban.

A politikai élet egyik dimenziója a tekintélyelvű-ideologikus vonal. Egyik véglete a vezérelv elfogadása, amikor a kiválasztás előtti időben szerzett egyéni érdemek alapján juthat valaki hatalomra, és azt addig birtokolhatja, amíg nála nagyobb érdeműt föl nem ismer a közösség. A másik véglet esetében az egyén csakis addig jogosult a hatalomra, amíg valamely ideológiának megfelelően cselekszik.

Az emberek általában (65%) hajlamosak a tekintélynek való engedelmeskedésre, ezért fontos a tekintély forrásának tisztázása. Egy személy tekintélye kétféle módon alakulhat ki, egyrészt személyes kapcsolat során, amikor a személyiség komplex jegyei megtapasztalhatók, másrészt a hír vagy mítosz alapján, amikor egy médiumon keresztül ismerhetjük meg az adott személy érdemeit. Utóbbi esetben a személyes kapcsolat hiánya miatt a médiumtól és hallgatójának lelki beállítottságától válik függővé az érdemek elismerése. A tekintély elszakad a személyiségben kialakult változásoktól, önfenntartó mítosszá válik. A tekintély tehát csak csoportszinten maradhat dinamikusan ellenőrizhető szervezőerő, de társadalmi méretben már az egyéntől független ideológiák versenye jár kevesebb torzítással.
A problémát jól megvilágítja Csányi Vilmos etológus Van ott valaki? című könyvének "Az emberi természet"-ről írt része, pontosabban 87. oldalon kifejtett gondolat:

"[..] a Szovjetunióban és Kelet- Európában kialakult egypártrendszerek [...] adminisztrációi, politikai és központi bizottságai kis létszámuk és zárt szerkezetük miatt lényegében etológiai alapon szerveződő hierarchikus csoportokat alkottak. Ezek tevékenységét a saját ideológiájuk csak részben szabályozta, sokkal döntőbb volt a vezető csoportok tagjai között működő etológai tényezők szerepe.
Éppen ez a primitív etológiai meghatározottság okozta ezeknek a pártoknak a kudarcát, szemben a nyitott társadalmak pártorganizációival, amelyekben az etológiai determináció alárendeltebb szerepet játszik és amelyek ideológiái tartalmazzák a sikeres kompetícióhoz szükséges koncepciókat is. A monopolisztikus egypártrendszerek ideológiájából ezek az ideák a kompetíció hiánya miatt kiszelektálódtak."

Tulajdonképpen az ideológiakövetés is egyfajta tárgyiasult tekintély elfogadása, de szemben az egyéni tekintéllyel az ideológia nyelvi szinten létező tárgy, elsősorban logikai, nem pedig emócionális kapcsolatban van vele az elfogadó. Amennyiben egy ideológia illeszkedik az egyéni tudatba szerveződő MÉM-ekkel, akkor az egyén az adott ideológiát valló személyt segíti a hatalomba, de ha a hatalmon levő cselekvése eltér az egyén által elfogadott elvtől, akkor a következő választás alkalmával a hatalomba más kerül.

A csoporton belüli egymásra hatás csak egyszerűbb problémák esetében javítja a teljesítményt, de a megoldandó feladatok torlódása, vagy összetettségük növekedése esetén már a társas gátlás lép fel, aminek a hatására társas lazsálásba süllyed a közösség, lényegében ez történik a magyar politikai életben. A kiszakadás egyik lehetősége az ellentétes érdekű csoportok kompromisszuma, a nagykoalíció lenne.

A másik lehetőség egy új erő, a csoporton belüli tekintélyektől függetlenített és jól definiált ideologiai elvekhez kötött szerveződés megjelenése, amely csak a választási időszakban (az egyéni jelöltek felkérésénél és a pártlistán szereplők kiválasztásánál) veszi figyelembe a személyes tekintélyt. Ilyen szervező erőnek ajánlom a TDP programját, amihez csatlakozva, azt bővítve, pontosítva, a hibáit tudományos szintű (logikus, nem személyeskedő) diskurzussal megszüntetve, eljuthatunk az új párt megalapításáig.