Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogpártalapítás
Személyesség és ideológia
2008-05-16 10:45

Mielőtt a pártalapítással a politika vadvizébe merülnénk (ahol az érvényesség és az elfogadottság áramlatai messzire sodornak majd önmagunktól), hűtsük le a fejünket a tudás Gettier féle ellenpéldáinak következményével, észbentartva a Gödel-tételből következő határtalan szellemi határainkat!

Tudjuk, hogy a tudományos norma ugyanúgy alávetett a jogszerűség és hagyomány korlátjainak, mint bármely más emberi tevékenység, tehát az igazság keresésének nyelvi folyamát a közösségben szerzett jogok és a hagyomány szülte formák szűk mederbe terelik örökösen. Röviden úgy is mondhatnánk, hogy a tudományosság arra való kötelezettségvállalás, hogy az informális logika szabályait betartjuk.

A hitvallást az egyéni fölfogásban tükröződő világ hermeszi elbeszélésének tekintve, mindannyiunknak joga van az egyéni értelmezéshez, és ahhoz, hogy a közösség elé tárjuk mondanivalónkat. A közösség szüksége és kötelessége, hogy az egyéni mondanivaló mélyére hatoljon (hermeneutikai eszközökkel), így teremtve meg a személyességet és a tekintélyt. Személyességet, hiszen a láttató és a látszó "én" azonossága a legfontosabb a közösségnek és az egyénnek. Tekintélyt is, hiszen a személyes történetek hitelessége lehet az egyetlen kiindulópont a társadalmi lét, mint olyan megértéséhez. Ez jellemzi a társadalom kiscsoportjait, azaz a legföljebb 100-150 fő alkotta közösségeket.

A személyesség cselekvő hullámai azonban egyben a tárgyiasult világ részei is (különösen az idegen csoportok érintkezése során jelentkezhet értelmezési zavar), így a személyesség helyett tárgyiasult emberképet látunk. A vizsgálható, jellemezhető, de nem a megértő ember képét, amellyel a közösségvállalás már csak szimbolikusan képzelhető el, nem valóságosan, csakis ideológiák absztrakt terében. Az egy nyelvet beszélő, de eltérő körülmények között élő embercsoportok (osztályok) közötti megértés már csak ideologikus, fogalmi közvetítéssel lehetséges. Talán az ideológiák a nagycsoportokon belüli kommunikáció megoldására jöttek létre? Az ideológiák vetélkedését felfoghatjuk a társadalom idegrendszeri folyamatainak is.

A fenti két bejegyzésben szembeállított csoportméretek jellemzőit figyelembe véve egy politikai párt akkor válhat inkább a nagyközösség javára, ha valamely ideológia mentén határozza meg a programját. Minél kevesebb a megalakuláskor a pártalapítók közti személyes kapcsolat, annál kisebb az esélye, hogy olyan pártalakzat jöjjön létre, amelynek viselkedését a tagok között meglevő primitív etológiai hierarchia határozza meg, akár ideológiaváltást vagy ideológiai képmutatást is megengedve a hatalom megszerzése érdekében, ahogy ezt már a TDP struktúrát körvonalazó ötödik mondatomban említettem. Ezért is állok ellent a korai személyes ismeretségnek, mert hibának tartom, ha a politikai kommunikációt a személyesség helyettesíti. Természetesen a párt megalapításához elengedhetetlen a személyes kapcsolat, de a későbbiekben a társadalom közössége előtt nyíltan és részleteiben anonim módon kell lefolytatni a belső vitákat.

Mit jelent ez a részleteiben anonim mód? A közvélemény (illetve néhány lobbizó) nyomást gyakorol a vitázó döntéshozókra, akiket különösen mint egyént befolyásolhat közvélemény nyomása, hiszen ez a fajta nyomás néha nem logikai érvek formájában jelenik meg. A döntéshozók személyének ismertsége lehetővé teszi a rájuk való nyomásgyakorlást a döntés megszületése előtt, tehát a józan meggondolás helyett a közönség nyomásának ereje és az egyéni tartás ereje közti különbség dönthet. Ennek kivédésére a vitában szereplők anonimítását meg kell őrizni. A párton belüli vitákra ezért egy elektronikus (internetes) fórumot kell létrehozni, aminek védelmét a modern nyílt kulcsú titkosítási eljárások (vak-aláírás módszer) lehetővé teszik. Ugyanakkor az adatbázis biztosítja majd, hogy a vita résztvevője azonosíthassa magát később, míg a döntésig meg kell őriznie az anonimitását. A fórum emellett nyilvános kell legyen, hogy a közvéleményt is alakíthassa, hogy a közvélemény nyomása érvényesülhessen, de fontos, hogy a közvélemény nem a személyekre hat közvetlenül, hanem a vitában elhangzottakkal szemben vagy azok mellett tud kialakulni.

A TDP olyen modern párt kíván lenni, amelynek politikai viselkedését nem az etológiai törvényszerűségek határozzák meg. Aki ezt segíteni akarja, az kérem szóljon hozzá a blogomhoz! Természetesen ellenvéleményeket is várok, csak a hallgatás fogyasztja el lassanként az elszántságomat...