Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogmikro
Gazdaság kicsiben
2008-06-15 12:50

Tegnapelőtt írtam néhány makrogazdasági megfontolásról, ma a mikrogazdasági gondolatok következnek, azaz a gazdasági résztvevők szerepéről, indítékairól szólok. Említettem már Amartya Sen nevét, megadtam a magyar nyelvű írásaihoz vezető linket. Jó lenne, ha minden polgártársam elolvasná az ő műveit, különösen azok, akik azt hiszik, hogy a közgazdaságtan és az etika ellentmondanak egymásnak! Bevezetésként az ő, az üzleti élet etikájáról szóló írásának záró gondolatát idézem:

Először is: az üzleti élet etikájának fontosságát nem kisebbíti Adam Smith állítása, miszerint saját érdekeink szem előtt tartása önmagában is megfelelő motiváció a cserére. Smith mészáros-sörfőző-pék példája 1. közvetlenül csak a cserére vonatkozik (és nem a termelésre vagy az elosztásra), 2. a cserének is csupán az ösztönzési aspektusaira (de nem a szervezeti és magatartási vonatkozásokra).
Másodszor: az üzleti etika rendkívül fontos szerepet játszhat a gazdaság megszervezésében általában és ezen belül a csereakciók megszervezésében különösen. E kapcsolat mindenütt megfigyelhető, de különös jelentőségre tesz szert manapság a harmadik világ fejlesztésére, illetve a volt második világ átalakítására irányuló erőfeszítésekben.
Harmadszor: az üzleti etika szerepe a termelés megszervezésében és működtetésében jól szemléltethető a különböző országok tapasztalatainak összevetésével. Gondolok itt például Japán látványos sikerére. A szűk profitmotívumon való felülemelkedés előnyei többféle módon is megnyilvánulnak. Bizonyos mértékig a profitra alapozott piaci allokáció csődje mutatkozik meg a „közjavak" esetében. Ez két szempontból is fontos: 1. mert a megtermelt javakban jelen van a közjószág (és a vele kapcsolatban lévő externalitás) eleme (lásd környezetvédelem) és 2. mert a vállalat sikere maga is tekinthető közjószágnak.
Végül a széles értelemben vett elosztási problémák szoros kapcsolatban vannak az üzleti etikával. Ez a kapcsolat lehet közvetlen és tartalmi, valamint közvetett és instrumentális. A torta mérete és elosztása közti kapcsolat az ösztönzési problémán keresztül felerősíti az etikus magatartás szerepét.

Tehát csakis az etikus piaci magatartással együtt válhatnak a piaci törvényszerűségek a társadalom javára. Ez sajnos azt jelenti, hogy amíg a profit motiválja csupán a gazdasági szereplőket, addig piaci törvényszerűségek helyett a kegyetlenségből szerzett előnyöknek nagyobb szerepe lesz, és a társadalom is több externáliát kénytelen elviselni. Ebből persze csak akkor következne az állami monopólium előnyösebb volta, ha a hatalomhoz jutás versenye és a hatalomgyakorlás etikus módon történne. Ahogy a piacgazdaság emberközpontú működéséhez elengedhetetlen az erkölcs, úgy az állami döntések tisztaságát is csak az erkölcs alapozhatja meg.
Persze az erkölcsös polgár nem arról ismerszik meg, hogy nagy hangon ostorozza az általa erkölcstelennek tartott viselkedést, hanem arról, hogy a kívánatosnak tartott erkölcs szerint él.

Az erkölcsi alapok kialakulása azonban spontán tanulási folyamat, de gátolja az erkölcsi tisztulást minden olyan rendszer, amely a negatív jelenségekre (adókerülés, szegénység) nem intézményes célzott választ (APEH, szociális minimum) ad, hanem a rendszer egészét torzító egyenlősítő ártámogatást és kedvezményeket vezet be. Az eféle támogatások ugyan populista jellegük miatt mindenkinek tetszenek, de a nép boldogulását csak a nép önmaga képes elérni, mindenfajta "támogatás" csak ezeket az erőfeszítéseket értékeli le, teszi az alaptalan (ezért erkölcstelen) gazdagodást elfogadottá, mércévé.

A TDP politikája szerint semmilyen támogatást nem szabad csak úgy, a támogatott erőfeszítése nélkül adni. A támogatottnak a támogatás mértékében jelzáloggal kell megterhelni a vagyonát, és a társadalom jogosan vár el a támogatás ellenében együttműködést a támogatott polgártársairól. A támogatás lehet természetbeli is, így például a gyermekek köznevelésének mellékköltségei (tiszta ruha, menza, pszichológiai támogatás) levonhatók a pénzben kifejezett támogatáskölcsön összegéből, ha ezeket nem biztosítja a támogatott család. A jövedelmet a szociális létminimura kiegészítő összeget a központi kormányzat az önkormányzaton keresztül juttatja el a rászorultaknak, az önkormányzat feladata és joga lesz meghatározni a pénzben kifizetett összeg és a természetben juttatott szolgáltatás részarányát. Természetesen minden ilyen támogatás reálértéke az egyéni tartozást növeli, tehát a szociális létminimumnál alig több munkajövedelmet szerző "szomszéd" előnyösebb helyzetű marad a támogatottnál, tehát a szociális támogatás nem okoz feszültséget. A szociális létminimum alatti jövedelmek jövedelemadója értelmetlen, csakis a fogyasztási adó, amit az alacsony jövedelműeknek is fizetniük kell.
A társadalom célja továbbá, hogy a tagjai a saját erejükből is átvészeljék a nehéz időket, tehát az egyéni megtakarítás ösztönzése, támogatása fontos feladata az államnak. Ennek a feladatnak a megoldására a szociális létminimum (a fentiek szerint minden polgárnak garantált jövedelem) fölötti jövedelmeket még nem célszerű jövedelemadóval is megadóztatni, hiszen az alacsony jövedelem teljes egésze elfogyasztásra kerül, tehát a fogyasztási adó megfizetésével járulnak hozzá a közterhekhez. Őket arra kell ösztönözni, hogy magasabb jövedelemszintet érjenek el, hogy ne eshessenek vissza a támogatottak körébe, ezért az adómentes sávval biztosítja feléjük az állam az önerő megszerzését! Az önerő megszerzésének gyakorlata aztán tovább lendítheti a napi létbizonytalanságból kilábalt polgártársunkat a valódi polgári lét felé. Az erkölcsös adózás megjelenésének egyik biztosítéka a nyomortól való félelem megszüntetése.
Csakis akkor válhat egy társadalom erkölcsössé, ha nem lesz olyan tagja, amely kitaszítottnak érzi magát. Ahol polgárság valóban életerős része büszkén viseli a terheket azokkal az újgazdagokkal ellentétben, akiket még a vagyonosan is a nyomor kísértete tesz fösvénnyé.